Прагматичний аспект дослідження контекстних синонімів у сучасній жіночій прозі

  • Liudmyla Semak
Ключові слова: контекстний синонім, прагматика, прагматичний компонент, художньо-літературний дискурс, екстралінгвістичний контекст.

Анотація

У статті досліджено прагматичний потенціал контекстних синонімів у сучасній жіночій прозі, визначено  комунікативно-прагматичні смисли в їхній структурі, описано функційні особливості ситуативно близьких за значенням слів у художньо-літературному дискурсі.

Посилання

Басок В. А. Контекстуальна синонімія : семантикостилістичний та прагматичний аспекти (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / В. А. Басок. – К., 2006. – 20 с. 2. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичноі прагматики / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2011. – 304 с. 3. Вахтель Н. М. Прагмалингвистика в таблицах и схемах : учеб. пособ. / Н. М. Вахтель. – Воронеж : [б. и.], 2006. – 31 с. 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с. 5. Голікова Н. С. Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних антонімів у художньо-літературному дискурсі / Н. С. Голікова // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. / [за ред. І. С. Попової]. – 2014. – Вип. 15. – С. 177–185. 6. Горох Г. В. Лексична синоніміка у творах Уласа Самчука (спроба семантико-функціонального аналізу) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / Г. В. Горох. – К., 1995. – 259 с. 7. Думашівський Я. Є. Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Германські мови» / Я. Є. Думашівський. – К., 2002. – 20 с. 8. Заботкина В. И. Когнитивные основы формирования значений фразеологических единиц в современном английском языке / В. И. Заботкина // Вест. Моск. гос. лингв. ун-та. – Вып. 572. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – С. 37– 48. 9. Иванова А. И. Контекстуальная синонимия как проявление номинативного варьирования в тексте (на материале журнальних статей) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.19 / А. И. Иванова. – Тверь, 2006. – 185 с. 10. Книш О. В. Плеоназми з контекстуальною надмірністю компонентів в українському художньому тексті початку ХХІ століття / О. В. Книш // Достижения науки за последние годы. Новые наработки. – 2012. – Вып. 7. – С. 48–57. 11. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. – Харків : Вища школа, 1977. – 113 с. 12. Кирилова И. В. Стилистические синонимы в семантическом поле «нечистая сила» / И. В. Кирилова // Уральский филол. вестник. Серия : Язык. Система. Личность : лингвистика креатива. – 2012. – № 3. – С. 112–119. 13. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с. 14. Неверова Т. А. Опыт классификации контекстуальных синонимов (на материале Д. С. Мережковского «Христос и антихрист») / Т. А. Неверова // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2008. – № 61. – С. 188–196. 15. Неплийвода Н. О. Синонімія виражальних засобів наукового стилю / Н. О. Неплийвода // Дивослово. – 1997. – № 2. – С. 18–21. 16. Новікова О. О. Функціонування та переклад деяких синонімічних форм дієслів часу / О. О. Новікова // Мовознавство. – 1974. – № 4. – С. 75–80. 17. Павлов В. В. Контекстуальна синонімія як вид семантичної еквівалентності / В. В. Павлов // Мовознавство. – 1982. – № 4. – С. 62–65. 18. Панасенко Н. И. Категория художественного времени в прозаических, поэтических и музыкальных текстах // Наукове видання «Мова і культура». – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – Вип. 5. – Т. І. – С. 120–130. 19. Суддя А. М. Прагматичний аспект значення контекстуальних синонімів-прикметників / А. М. Суддя // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – № 930. – С. 120–124.

Телия В. О. Вторичная номинация и ее виды / В. О. Телия // Языковая номинация (виды наименований). – М., 1977. – С. 129–221. 21. Хантакова В. М. Теория синонимии : опыт интегрального анализа / В. М. Хантакова. – Иркутск : Иркутский гос. лингв. ун-т, 2006. – 211 с. 22. Хомяк Н. В. Формирование номинативного значения / Н. В. Хомяк // Язык : история и современность. – Луганск, 1999. – С. 111–119. 23. Хрусталева М. А. Синонимия в методическом дискурсе : когнитивный аспект / М. А. Хрусталева. – Пермь, 2007. – 21 с. 24. Шевченко И. С. Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2004. – № 635. – С. 202–205.

Джерела фактичного матеріалу

Андієвська Е. Казка про бика й метелика / Емма Андієвська // Джалапіта. – Львів : Піраміда, 2006. – 211с. 2. Гримич Марія. Second life (Друге життя) / Марія Гримич. – К. : Дуліби, 2010. – 279 с. 3. Дашвар Люко. На запах м’яса / Люко Дашвар. – К. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 347 с. 4. Забужко Оксана. Музей покинутих секретів : роман / Оксана Забужко. – [Вид. 2-е, доп.]. – К. : Факт, 2009. – 832 с. 5. Карпа І. Піца «Гімалаї» / Ірена Карпа. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011. – 400 с. 6. Кононенко Євгенія. Зрада. ZRADA made in Ukraine : роман / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2002. – 160 с. 7. Кононенко Євгенія. Книгарня «ШОК» / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2009. – 128 с. 8. Матіос М. Солодка Даруся / Марія Матіос. – К. : Піраміда. – 2006. – 187 с. 9. Роздобудько І. Дві хвилини правди / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-друк, 2008. – 284 с.

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства