КУЛЬТУРА МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ

  • О. В. Слюніна

Abstract

Досліджено особливості розвитку української художньої картини світу кінця ХХ ст. Увагу звернено на сучасні тенденції використання соціолек­тизмів у художніх текстах, розглянуто питання про вплив цих елементів на культуру мови.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Берест Т. М. Семантика художнього слова в поезії 80–90-х років ХХ століття (на матеріалі творів молодих українських авторів): дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Миколаївна Берест. – Х., 1999. – 199 с.

Бугера О. А. Використання соціолектів у художньому мовленні як актуальна проблема культури мовлення / О. А. Бугера // Філо­логічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2011. – № 6. – С. 547–552.

Бузько С. А. Соціально маркована лексика в сучасних художніх текстах / С. А. Бузько // Філологічні студії. Науковий вісник Криво­різького державного педагогічного університету. – 2011. – № 6. – С. 552–556.

Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / Ирина Трофимовна Вепрева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с. (Золотая коллекция).

Гумбольдт В., фон Избранные труды по языкознанию; [пер. с нем. и под ред. д. филол. наук, проф. Г. В. Рамишвили] / Вильгельм фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с.

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стиліс­тика та культура мови) / Світлана Яківна Єрмоленко. – К.: Довіра, 1999. – 431 с.

Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд: [моно­графія] / Світлана Яківна Єрмоленко. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури / Світлана Яківна Єрмоленко. – К.: Інститут ук­раїн­ської мови НАН України, 2009. – 352 с.

Клепуц Л. Естетика художнього слова та соціокультурні табу / Л. Клепуц // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 46. – Ч. 1. – С. 155–161.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної кар­тини світу / Лідія Андріївна Лисиченко. – Х.: Видавнича група «Основа», 2009. – 191, [1] с.

Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі: [навч. посіб.] / Любов Іванівна Мацько. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

Мова і культура: [монографія] / [Вихованець І. Р., Горо­денська К. Г., Гриценко П. Ю. та ін.]. – К.: Наукова думка, 1986. – 184 с.

Олійник І. Г. Мовотворчість поетів-вісімдесятників (тексто­ві структури та поетичні номінації): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Г. Олійник. – К., 1993. – 17 с.

Олійник І. Г. Мова поезії вісімдесятників / І. Г. Олійник // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 2. – С. 37–40.

Пищальникова В. А. Проблемы лингвоэстетического ана­лиза художественного текста: [учеб. пособ.] / Вера Ана­то­льев­на Пищальникова. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 1984. – 59 с.

Пищальникова В. А. Проблема идиостиля. Психолингвис­тический аспект: [учеб. пособ.] / Вера Анатольевна Пищаль­ни­кова. – Барнаул: Алтайский государственный ун-т, 1992. – 73 с.

Про мову і її проблеми (інтерв’ю з Іваном Ющуком). – [Елект­ронний ресурс]. – Режим доступу: http://vyshaosvita.blox.ua/2010/04/Pro-movu-i-yiyi-problemi-intervyu-z-Ivanom.html

Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ століття: семантико-функціональний аспект: [моно­гра­фія] / Любов Омелянівна Пустовіт; [упоряд. В. І. Матюша, П. А. Матюша, І. Л. Михно]. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 2009. – 243 с.

Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування / Ярослав Костянтинович Радевич-Винницький. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 224 с.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культуро­логии / Эдвард Сепир; [пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика]. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Уни­верс», 1993. – 656 с. (Серия: Филологи мира).

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. – Т. 3: Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. – К.: Рад. школа. – 1977. – 672 с.

Талалай Л. М. Вибране / Леонід Миколайович Талалай. – К.: Дніпро, 2004. – 448 с.

Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості / І. Я. Франко // Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 31: Літературно-критичні праці (1897–1899). Дослідження. Статті. Матеріали. – 1981. – С. 45–119.


Abstract views: 72
PDF Downloads: 134
How to Cite
Слюніна, О. В. (1). КУЛЬТУРА МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/34
Section
Articles