ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • О. І. Білоусова

Abstract

Здійснено огляд праць, що охоплюють коло проблемних питань лінг­вісти­ки текстів українського законодавства; простежено процес станов­лення та розвитку юридичної лінгвістики як науки, що виникла на стику правознавства та мовознавства.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества / Д. А. Ке­­римов. – М.: Юридическая литература, 1991. – 159 с.

Кравченко С. П. Мова як фактор правоутворення та зако­но­творення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і пра­ва; історія політичних і правових учень» / С. П. Кравченко. – О., 2000. – 20 с.

Лилак Д. Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Д. Д. Лилак. – К., 2004. – 20 с.

Поняття законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/ stati/tgp/110.php.

Прадід Ю. Ф. У царині лінгвістики і права / Ю. Ф. Прадід. – Сімферополь: Еліньо, 2006. – 256 с.

Прадід Ю. Ф. Юридична лінгвістика (проблематика до­слі­дження) / Ю. Ф. Прадід // Мовознавство. – 2002. – № 4–5. – С. 21–25.

Радецька В. Я. Мова науки криміналістики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кри­мінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В. Я. Радецька. – К., 2002. – 18 с.

Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника: [навч. посібник] / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів: Світ, 2003. – 312 с.

Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кри­мінального кодексу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / З. А. Трос­тюк. ? К., 2000. – 16 с.

Язык закона / [Боголюбов С. А., Казьмин И. Ф., Лок­шина М. Д. и др.]; под ред. А. С. Пиголкина. – М.: Юридическая лите­ратура, 1990. – 189 с.


Abstract views: 54
PDF Downloads: 35
How to Cite
Білоусова, О. І. (1). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/45
Section
Articles