ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ СТЕПОВИЧКИ, ВІКТОРА КОРЖА, СЕРГІЯ БУРЛАКОВА

  • І. С. Лощинова

Abstract

Досліджено іменники-оказіоналізми у творчості поетів Дніпро­петров­щини. Розглянуто продуктивні та малопродуктивні способи словотворення ав­торських неологізмів, а також здійснено лек­сико-семантичну класифі­ка­цію новотворів.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Вокальчук Г. М. Авторські новотвори в поезії 20–30-х ро­ків / Г. М. Вокальчук // Культура слова. – 1992. – Вип. 42. – С. 59–63.

Герман В. В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіона­лізми) в сучасній поезії (60–90 роки): Автореф. дис. на здо­бут­тя наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Україн­ська мова» / В. В. Герман. – К., 1999. – 22 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Син­так­сис / А. П. Загнітко. – Донецьк: Вид-во Донецького ун-ту, 2001. – 662 с.

Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика склад­них слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К.: Наук. думка, 1984. – 251 с.

Ковальов В. П. Словотвір художніх неологізмів / В. П. Ко­ва­льов // Українська мова та література в школі. – 1983. – № 6. – С. 25–28.

Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація: [моно­графія] / Ж. В. Колоїз. – К.: Акцент, 2007. – 311 с.

Павленко Л. П. Складні іменники-оказіоналізми в поетич­ному контексті / Л. П. Павленко // Українська мова та літе­ратура в школі. – 1983. – № 8. – С. 33–34.

Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию / Н. М. Шанский. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – 312 с.


Abstract views: 157
PDF Downloads: 90
How to Cite
Лощинова, І. С. (1). ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ СТЕПОВИЧКИ, ВІКТОРА КОРЖА, СЕРГІЯ БУРЛАКОВА. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/55
Section
Articles