Фразеологічна експлікація концепту «жінка» в українській та російській мовах

  • О. В. Ляшенко
Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічне вираження, фра­зеологічна система, фразеологічна функція, концепт, концептуальний аналіз, структура концепту, сценарій, фрейм, експлікація, вербалізація.

Анотація

Досліджується концепт «жінка» у фразео­логії української та росій­ської мов. Висвітлюються питання експлі­кації фразеологічного масиву кон­цепту «жінка», кон­тексту фразеологічних одиниць, у яких виражено цей кон­цепт; функції фра­зео­логічних одиниць у російській мові, специфіка їх за­стосування в ході практичного аналізу.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.

Вежбицкая Анна. Понимание культур через посредство ключе­вых слов [пер. с англ. А. Д. Шмелёва] / Анна Веж­бицька. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 288 с. (Язык. Се­миотика. Культура. Малая серия).

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства