МЕТАФОРА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ ВУЛИЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

  • О. А. Михненко

Abstract

Розглянуто метафору в рекламному тексті вулиць м. Дніпро­пет­ровська; проаналізовано її за морфологічним та синтаксичним принципами, виділено основні функції у рекламних текстах.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений / Н. Д. Арутю­нова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

Бернадская Ю. С. Текст в рекламе: [учеб. пособ. для студен­тов вузов] / Ю. С. Бернадская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 288 с.

Галич О. Теорія літератури: [підручник] / О. Галич, В. Наза­рець, Є. Васильєв; за наук. ред. О. Галича. – [3-тє вид., сте­реотип.]. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.

Дацишин Х. Морфологічний і синтаксичний принципи струк­турної класифікації метафор у політичному дискурсі / Х. Дацишин // Вісник Львівського університету. Серія жур­налістика. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 21.– С. 506–508.

Розенталь Д. Э. Язык рекламных текстов / Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев. – М.: Высшая шк., 1981. – 127 с.

Слобода Н. В. Метафоричний потенціал синтаксису в поезії шістдесятників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. В. Слобода; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

Титц С. Язык организаций. Интерпретация событий и созда­ние значений / С. Титц, Л. Коэн, Д. Массон; [пер. с англ.]. – Х.: Гуманитарный центр, 2008. – 324 с.

Токарська А. С. Реклама і мовна норма / А. С. Токарська // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів-Житомир, 1994. – С. 144–147.

Чадюк О. М. Метафора у сфері сучасної української полі­тичної комунікації: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 / О. М. Чадюк; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2005. – 20 с.

Шатин Ю. Построение рекламного текста / Ю. Шатин. – М.: Бератор-пресс, 2003. – 128 с.


Abstract views: 47
PDF Downloads: 144
How to Cite
Михненко, О. А. (1). МЕТАФОРА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ ВУЛИЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/58
Section
Articles