РЕДУПЛІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ТВОРАХ ЮРІЯ КИРИЧЕНКА

  • Т. В. Шевченко

Abstract

У статті з’ясовується проблема авторської модальності у ху­дож­ньому мовленні Ю. Кириченка, аналізується повтор як лінгвістичний засіб передачі найрізноманітніших суб’єктивно-модальних значень.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Брандес М. П. Стилистика немецкого языка / М. П. Бран­дес. – М.: Высшая шк., 1983. – 271 с.

Ванников Ю. В. Синтаксические особенности русской речи (явление парцелляции) / Ю. В. Ванников. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1963. – 130 с.

Гарузова Л. В. Лингвистическая природа и стилистические функции полисиндетона: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук / Л. В. Гарузова. – М., 1977. – 20 с.

Головкина Н. Г. Повтор как стилистическое средство в раз­личных видах видах и жанрах речи: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук / Н. Г. Головкина. – М., 1964. – 30 с.

Гуйванюк Н. В. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних явищ (на матеріалі авторизованих конструкцій су­часної української мови): [навч. посібник] / Н. В. Гуйванюк, А. М. Агафонова. – Чернівці: Рута, 2001. – 56 с.

Кириченко Ю. І. Мальви на лезах: [вибрана інтимна лірика] / Ю. І. Кириченко. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1999. – 350 с.

Кириченко Ю. І. Серце в сорочці з любистку: [книга вибра­них поезій] / Ю. І. Кириченко. – Дніпропетровськ: Пороги, 1993. – 316 с.

Кириченко Ю. І. Хліб з громів і райдуг: [книга вибраних поезій] / Ю. І. Кириченко. – Дніпропетровськ: Пороги, 1993. – 137 с.

Кириченко Ю. І. Чорний шоколад – для білих мишей: Епігра­ми, фейлетони, вірші, пародії на уславлених добродіїв / Ю. І. Ки­риченко. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997. – 238 с.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста / В. А. Кухаренко. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / [под ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН СССР]. – М.: Сов. энцикл., 1990. – 682 с.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лот­ман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

Марич С. М. Структурні і смислові особливості пар­це­льо­ваних речень / С. М. Марич // Українське мовознавство. – К., 1988. – Вип. 15. – С. 75–78.

Плющ Н. П. Парцеляція як засіб експресивного синтаксису / Н. П. Плющ // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 1. – С. 68–71.

Пишна Л. М. Повтори як засіб вираження авторської мо­дальності та прагматичної настанови тексту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Л. М. Пишна. – К., 1996. – 21 с.

Скоробагатова Е. А. Анализ межуровневой переходности на материале полипредикативных высказываний с парцелля­цией / Е. А. Скоробагатова // Филологический анализ. – К.: Днепропетровск, 1995. – Вып. 7. – С. 98–99.

Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика / Г. Я. Солга­ник. – М.: Высшая шк., 1979. – 212 с.

Ступакова Л. И. Явления парцелляции в языке французской прессы: дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук / Л. И. Ступакова. – К., 1974. – С. 3–17.

Чайковский Р. Р. Стилистические функции асиндетической и полисиндетической связи в современной немецкой худо­жес­твенной прозе (к проблеме экспрессивности синтаксиса): дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук / Р. Р. Чай­ковский. – К., 1972. – С. 23–57.

Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови / І. Г. Чередниченко. – К.: Рад. шк., 1962. – 386 с.


Abstract views: 87
PDF Downloads: 41
How to Cite
Шевченко, Т. В. (1). РЕДУПЛІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ТВОРАХ ЮРІЯ КИРИЧЕНКА. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/63
Section
Articles