СОЦІО- ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Ю. О. Шепель
Ключові слова: компонентний аналіз, комунікативний акт, мовлення, мова, асоціативний експеримент.

Анотація

Розглянуто деякі аспекти сучасних методів вивчення мовного ма­теріа­лу, що стосуються когнітивних підходів до аналізу мови та мовлення.

Посилання

Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики / Ю. Д. Апресян. – М.: Просвещение, 1966. – 305 с.

Бутенко Н. П. Словник асоціативних норм української мови / Н. П. Бутенко. – Л.: Вища школа, 1979. – 120 с.

Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в ук­раїнській мові / Н. П. Бутенко. – Л.: Вища школа, 1989. –328 с.

Гулыга Е. В. О компонентном анализе значимых единиц языка // Принципы и методы семантических исследований / Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс. – М.: Наука, 1976. – С. 291–314.

Жирмунский В. М. О некоторых проблемах лингвисти­чес­кой географии / В. М. Жирмунский // Вопросы языкозна­ния. – 1954. – № 4. – С. 3.

Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу / А. М. Кузнецов. – СПб.: Наука, 1986. – 126 с.

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)