РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

  • О. В. Гурко

Abstract

Проаналізовано сутність риторичного питання в лінгвістичних дослідженнях. З’ясовано, що риторичні питання є непрямим засобом вираження ствердження в українській мові. Розглянуто функціонування риторичних питань на матеріалі сучасної української драматургії.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 295 с.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1969. – 608 с.

Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові : функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви : [монографія] / М. П. Баган. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 376 с.

Бердник Л. Ф. Вопрос как отрицание / Л. Ф. Бердник // Русская речь. – 1974. – № 1. – С. 52–54.

Бубрих Д. В. Грамматика литературного коми языка / Д. В. Бубрих. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1949. – 199 с.

Валимова Г. В. Риторический вопрос / Г. В. Валимова // Русский язык: Энциклопедия. – М. : Большая Российская энцикл. ; Дрофа, 1997. – С. 423–424.

Галкина-Федорук Е. М. Современный русский язык. Синтаксис / Е. М. Галкина-Федорук. – М. : Изд-во МГУ, 1954. – 365 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.

Горелов В. И. О природе риторического вопроса / В. И. Горелов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, том ХХV. – 1966. – С. 347–349.

Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.

Жинкин Н. И. Вопрос и вопросительное предложение / Н. И. Жинкин // Вопросы языкознания. – 1955. – № 3. – С. 22–34.

Калинина А. А. Риторический вопрос среди различных типов / A. A. Калинина // Русский язык в школе. – 1986. – № 4. – С. 97¬–101.

Кущ О. П. Ствердження і заперечення в українській мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. П. Кущ. – Вінниця, 2002. – 156 с.

Майданська Софія. Зійшло мені сонце печалі : Поезії / Софія Майданська. – К. : Факт, 2007. – 284 с.

Мала філологічна енциклопедія : довідкове видання / [упорядн. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. – К. : Довіра, 2007. – 477 с.

Мелкумова Т. В. Виражальні можливості риторичних запитань у писемному інформаційному мовленні / Т. В. Мелкумова // Філологічні студії. – 2009. – Вип. 3. – С. 107–112.

Попов П. С. Суждение и предложение / П. С. Попов // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М. : Учпедгиз, 1950. – С. 20–24.

Русская грамматика : в 2 т. – М. : Наука, 1980. – Т. 2 : Синтаксис. – 1980. – 710 с.

Самчук Улас. Твори. Ювілейний збірник. До 90-річчя народження / Улас Самчук. – Рівне : Азалія, 1994. – 274 с.

Сучасна українська драматургія : альманах / [упорядн. Я. М. Верещак]. – К. : Фенікс, 2007. – Випуск 4. – 344 с.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / [За заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

Українська мова. Енциклопедія / [редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – 3-є вид. зі змінами і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.

Шабат С. Т. Категорія питальної модальності в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. Т. Шабат. – Івано-Франківськ, 2000. – 19 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук . – К. : Академія. – 2004. – 408 с.


Abstract views: 152
PDF Downloads: 48
How to Cite
Гурко, О. В. (1). РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/73
Section
Articles