ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

  • Н. В. Руколянська

Abstract

У статті обґрунтовано актуальність розгляду проблеми функціонування мовних одиниць у текстах різних галузей права, вказано на причини активізації досліджень функційного напряму, а також окреслено різні аспекти аналізу наукового тексту й дискурсу, зокрема  правничого. Схарактеризовано особливості функціонування правничих термінів у фаховому тексті на матеріалі кримінального процесуального права, виявлено специфіку  мовної структури та функцій сучасного українського тексту цієї галузі. Визначено перспективи подальших лінгвістичних досліджень у цьому напрямі.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Алексеев С. С. Право : азбука, теория, философия : опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 711 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.

Головин Б. Н. Основы культуры речи / Б. Н. Головин. – М. : Просвещение, 1980. – 334 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 685 с.

Мотина Е. И. Язык и специальность : лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов / Е. И. Мотина. – [2-е изд., испр.] – М. : Русский язык, 1988. – 176 с.

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посібник / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 312 с.

Онуфрієнко Г. С. Лінгво-термінологічний компонент юридичної діяльності / Г. С. Онуфрієнко // Мова і культура : наук. вид. – К., 2004. – Вип. 7. – Т. VI. – С. 261–267.

Онуфрієнко Г. С. Термінологічна компетенція правника як регулятивний та стабілізуючий фактор правотворчого процесу / Г. С. Онуфрієнко // Право і лінгвістика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. – Сімферополь ; Ялта, 2003. – Ч. 1. – С. 219–225.

Онуфрієнко Г. С. Фахова термінологія як національна лінгвомодель системи фахових понять у науковому інформаційному просторі (на матеріалі джерел української правничої термінології) / Г. С. Онуфрієнко // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України : науково-практичний зб. – Запоріжжя, 1999. – Вип. 2. – С. 235–252.

Полюга Л. Термін у науковому тексті / Л. Полюга // Проблеми української науково-технічної термінології : тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 7–8.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / П. М. Рабінович. – К. : Атика, 2001. – 176 с.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2007. – 1056 с.

Толикина Е. И. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина / Е. И. Толикина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – С. 53–67.

Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – К. : Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

Чулінда Л. І. Аспекти використання лінгвістичних знань в юриспруденції / Л. І. Чулінда // На терені юридичної і філологічної науки : збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю. Ф. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 89–93.


Abstract views: 28
PDF Downloads: 22
How to Cite
Руколянська, Н. В. (1). ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/86
Section
Articles