[1]
Barakatova, N. 1. MEDIA PERIPHRASES AS A MEANS OF PRECEDENT PHENOMENA. Journal “Ukrainian sense”. 1 (1).