№ 1 (2018)

Український смисл

Зміст

Культура мови як соціолінгвістична категорія

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КООПЕРАТИВНА КОМУНІКАЦІЯ» PDF
Людмила Білоконенко 4-13
ОБРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ ЯК ОЗНАКА КУЛЬТУРИ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ МЕТАФОРИ) PDF
Зоряна Куньч
КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕРМІН ЯК ОДИНИЦЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ: СТУПІНЬ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ PDF
Ірина Ментинська, Галина Наконечна
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF
Юлія Нагорна
ЯВИЩЕ ПЛЕОНАЗМУ В НЕХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДНОМУ ТЕКСТІ PDF
Галина Наконечна, Геннадій Вознюк
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ДІЄСЛІВ ХОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ ТА В ЖАРГОНІ СТУДЕНТІВ PDF
Анна Середницька
ПРАВОПИСНІ НОРМИ у 20-30-х рр. ХХ ст. КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРСОН PDF
Ірина Фаріон
ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ МОВНОЇ НОРМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ PDF
Лілія Харчук

Культура мови в закладах освіти

ПОРУШЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ У НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТАХ РАДІОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець, Олесь Теглівець
СВІТЛО І ТІНІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ (КУЛЬТУРА МОВИ І МОВЛЕННЯ НАУКОВЦЯ)
Галина Євсєєва
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» PDF
Ірина Іншакова, Артур Іншаков
ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СІМОВИЧА НА КУЛЬТУРУ МОВИ PDF
Ірина Козелко

Культура мови і сучасний літературний процес

ЕКСПРЕСИВНА ФУНКЦІЯ СЛОВА У ТВОРАХ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ЯК ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Людмила Бабай
АНТОНІМІЧНІ ЛЕКСЕМИ В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «РОЗГІН»
Надія Бобух
ОКАЗІОНАЛЬНІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО PDF
Наталія Голікова
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ В ІДІОСТИЛІ РОМАНА ІВАНИЧУКА PDF
Галина Городиловська
ОКСИМОРОННІ СИНТАГМИ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ PDF
Світлана Завалій
КУЛЬТУРА ВЖИВАННЯ НОМЕНА УКРАЇНА В ТЕКСТАХ ДМИТРА ДОНЦОВА PDF
Ірина Микитюк

Культура мови в засобах масової інформації

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРИ ОНІМОТВОРЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Мирослава Баган
ЕВФЕМІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ PDF
Юлія Єловська
ПОЛІТИЧНА МЕТАФОРА В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТУ) PDF
Вікторія Зайцева, Микола Ковальчук
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ СЛОВА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Оксана Литвин, Надія Голубінка
РЕДАКТОРСЬКЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ САЙТУ «ЧИТОМО») PDF
Олена Назаренко

Актуальні проблеми українського мовознавства

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗНАЧЕНЬ СТВЕРДЖЕННЯ ТА РЕАЛЬНОСТІ / ІРРЕАЛЬНОСТІ PDF
Олена Гурко
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Вікторія Завадська
СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧАСНИКІВ ДРАМАТУРГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Валерія Корольова, Ірина Попова
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА В СИСТЕМІ НАУКОВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ТА ОЛЕНИ ПЧІЛКИ PDF
Надія Купрата
МОРФЕМНА ДЕЕТИМОЛОГІЗАЦІЯ В СУЧАСНІЙ МОВІ PDF
Ярослава Рибалка
ОБСТАВИННІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЯК ЗАСОБИ УСКЛАДНЕННЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ PDF
Тетяна Шевченко
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна ШуліченкоВидавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.