Інформаційний лист

Вимоги до оформлення рукописів

 

Статті повинні охоплювати такі елементи: загальна постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і   публікацій, у яких вивчали названу проблему й на які спирається автор, виділення не вирішених раніше сторін загальної проблеми, якій присвячена стаття, формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

 

 1. Статті обсягом від 8 до 12 сторінок подавати в  електронному варіанті на e-mail: ukr.smysl@ukr.net. Назва файлу кирилицею має відповідати прізвищу автора (якщо кілька авторів, то зазначати перше прізвище), напр.: Коваленко_стаття.doc. 
 2. Стандарти: розмір паперу – А4, поля: верхнє та нижнє по 3 см, праве та ліве – по 2,5 см, шрифт – Times New Roman, кегель –16 pt. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ –1.25 см. Текст друкувати без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною. 
 3. До статті обов’язково подавати шифр УДК (вирівнювання ліворуч, перший рядок).
 4. Ініціали та прізвище автора (авторів) статті (праворуч, другий рядок, напівжирний шрифт, курсив).
 5. Назву статті друкувати через рядок великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру (третій рядок).
 6. Анотації (шрифт – курсив, кегль – 13) подавати через один рядок трьома мовами (українською, російською – не більше 500 знаків, англійською мовою – 1500-1800 знаків (повинна містити актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи подальших досліджень). Під відповідною анотацією – перелік ключових слів (до 10 термінів, шрифт – звичайний, кегль – 13).
 7. Через один рядок подавати основний текст статті.
 8. Приклади в тексті наводити курсивом без лапок (дозволено виділення напівжирним шрифтом мовних одиниць в ілюстративному матеріалі, поданому курсивом).
 9. Примітки подавати в кінці статті. У реченні крапку ставити після дужок, посилань.
 10.  Цитати брати в подвійні лапки «…», а значення слів подавати в одинарних верхніх лапках ‘…’.
 11.  Потрібно чітко розмежовувати тире () та дефіс (-). Напр.: фізико-технічний, механіко-математичний, але «соціолінгвістика – це …», с. 2–15, у 20–30 р. ХХ ст.
 12.  Апостроф скрізь позначати так: (м’ята, обов’язковий).  
 13.  У тексті потрібно подавати лише один ініціал перед прізвищем автора. Між ініціалом та прізвищем ставити нерозривний пробіл – одночасне натискання ctrl+shift+пробіл (напр.: Д. Баранник, В. Ващенко). 
 14. У тексті посилання на джерела подавати у квадратних дужках, напр.: [2],  [7; 11]. Сторінку зазначати так: номер джерела, кома, пробіл, маленька літера с., нерозривний пробіл, номер сторінки: [3, с. 4] або [4, с. 7; 6, с. 18–21].
 15.  Бібліографічні посилання подавати після висновків. Оформляти відповідно до ДСТУ 8302:2015 (зразок див. нижче). Бібліографічні джерела наводити в алфавітному порядку. Якщо в посиланні на електронний ресурс відсутнє зазначення автора статті, то такі посилання зазначати після всіх інших посилань.  У  разі потреби посилання на джерела фактичного матеріалу оформлювати окремим списком через один рядок після бібліографічних посилань і у тексті подавати у круглих дужках: (2, с. 53) або (4, с. 78; 1, с. 244).

 

Зразок оформлення

Бібліографічні посилання

 1. 1.    Великий тлумачний словник сучасної української мови (з  дод. і допов.)  / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
 2. 2.    Загребельний П. А. Диво : роман. – Київ : Махаон-Україна, 2000. – 576 с.
 3. 3.    Кононенко В. І. Українська народна фраземіка: трансформація образу // Мовознавство. – 1993. –  № 5. – С. 21–27.

 

Джерела фактичного матеріалу

 1. Бурлаков С. Р. Вибране. – Київ : Дніпро. – 1988. – 280 с.
 2. Дружко М. О. Сонячна соната : поезії. –   Дніпропетровськ : Поліграфіст. – 2001. – 48 с.

 

Вимоги до реферату англійською мовою

 

ОКРЕМО подавати реферат статті англійською мовою для розміщення на сайті збірника наукових праць. Обсяг  – 1800–2300 знаків в електронному варіанті в редакції Word. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля –20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, звичайний. Текст друкувати без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.

Структура реферату: 1) ПІБ автора/авторів; 2) назва статті; 3) короткий виклад (актуальність, мета, завдання, висновки, перспективи дослідження. Кожний компонент бажано наводити з нового абзацу); 4) перелік ключових слів (Key words); 5) список літератури (References).

 

Рекомендації до англомовного реферату

 • У рефераті потрібно викласти істотні факти роботи, він не повинен перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Доцільною є структура реферату, що повторює структуру статті, і містить вступ, мету і завдання, методи, результати, висновки. Предмет, тему, мету роботи вказувати в тому разі, якщо вони не зрозумілі з назви статті; методи проведення роботи доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною.
 • Висновки можна супроводжувати рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.
 • Відомості, що містить заголовок статті, не повторювати в тексті анотації.
 • Потрібно уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...», «в цій статті наведено...»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в рефераті не наводити.
 • У тексті варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій, не застосовуваних у науковій англійській мові.
 • Текст повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.
 • Потрібно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested», але не «It was tested in this study», що є поширеною помилкою в англомовних рефератах).
 • Бажано уникати в тексті реферату транслітерованих термінів, слів.
 • В англомовному тексті варто застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам й уникати слів, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних, застосовувати у   виняткових випадках або подавати їхнє визначення за першого вживання.
 • Під час формування англійського реферату варто уникати використання електронних перекладачів.Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.