Інформаційний лист

Шановні колеги!

Редакційна колегія наукового збірника Центру історії та розвитку української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «УКРАЇНСЬКИЙ СМИСЛ», затвердженого як фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень з філологічних наук (наказ МОН України від 15.04.2014 № 455), запрошує до співпраці.

 

Матеріали потрібно надсилати не пізніше 1 лютого 2017 року вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу ukr.smysl@ukr.net:

1) текст доповіді, оформлений згідно з наведеними нижче вимогами (назва файлу: Коваленко доповідь. doc.);

2) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, ступінь, місце роботи, посада, адреса для листування, контактний телефон (назва файлу: Коваленко відомості. doc.);

3) аспіранти і викладачі без наукового ступеня додають сканований витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку або копію рецензії на статтю наукового керівника (кандидата чи доктора наук);

4) скановану квитанцію про оплату;

5) ОКРЕМО подається реферат статті англійською мовою для розміщення на сайті збірника наукових праць. Обсяг  – 1800–2300 знаків в електронному варіанті в редакції Word. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля –20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, звичайний. Текст друкується без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.

Структура реферату: 1) ПІБ автора/авторів; 2) назва статті; 3) короткий виклад (актуальність, мета, завдання, висновки, перспективи дослідження. Кожний компонент бажано наводити з нового абзацу); 4) перелік ключових слів (Keywords); 5) список літератури (References). Усі складники реферату мають бути оформлені за зразком відповідних складників наукової статті й подані через рядок.

 

Редколегія залишає за собою право рецензування й редагування тексту статей.

 

ПУБЛІКАЦІЇ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ Й НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР.

 

Вимоги до оформлення статей:

Стаття повинна містити такі елементи: загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася названа проблема і на які спирається автор, виділення не розв’язаних раніше сторін загальної проблеми, якій присвячена стаття, формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Вартість публікації складає 45 грн. за 1 сторінку, оформлену згідно з вимогами (суму складають: публікація статті в «Українському смислі» та доставка замовленим листом авторського примірника збірника територією України). У разі потреби додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 50 грн.

Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно.

 

 1. Статті обсягом від 8 до 12 сторінок подаються в електронному варіанті (на дискові або електронною поштою) у редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у  форматах *.doc і *.pdf разом із примірником роздрукованого тексту. Назва файлу кирилицею має відповідати прізвищу автора (якщо кілька авторів, то зазначається перше прізвище), напр.: Коваленко стаття.doc. 
 2. Стандарти: розмір паперу – А4, поля: верхнє та нижнє по 3 см, праве та ліве - по 2,5 см, шрифт – Times New Roman, кегель –16 pt. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ –1.25 см. Текст друкується без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.  
 3. До статті обов’язково подається шифр УДК (вирівнювання ліворуч, перший рядок).
 4. Ініціали та прізвище автора (авторів) статті (праворуч, другий рядок, напівжирний шрифт, курсив).
 5. Назва статті друкується через рядок великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру (третій рядок).
 6. Анотації (шрифт – курсив, кегль – 13) подаються через один рядок трьома мовами (українською, російською – не більше 500 знаків, англійською мовою – 1500-1800 знаків (повинна містити актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи подальших досліджень). Під відповідною анотацією - перелік ключових слів (до 10 термінів, шрифт - звичайний, кегль – 13).
 7. Через один рядок подається основний текст статті.
 8. Приклади в тексті подаються курсивом без лапок (дозволяється виділення напівжирним шрифтом мовних одиниць в ілюстративному матеріалі, поданому курсивом).
 9. Примітки подаються в кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
 10.  Цитати беруться у подвійні лапки «…», а значення слів подавати в одинарних верхніх лапках ‘…’.
 11. Потрібно чітко розмежовувати тире () та дефіс (-). Напр.: фізико-технічний, механіко-математичний, але «соціолінгвістика – це …», с. 2–15, у 20–30 р. ХХ ст.
 12. Апостроф скрізь позначати так: (м’ята, обов’язковий).   
 13. У тексті потрібно подавати лише один ініціал перед прізвищем автора. Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл – одночасне натискання ctrl+shift+пробіл (напр.: Д. Баранник, В. Ващенко). 
 14. У тексті посилання на джерела подавати у квадратних дужках, напр.: [2],  [7; 11]. Сторінка зазначається так: номер джерела, кома, пробіл, маленька літера с., нерозривний пробіл, номер сторінки: [3, с. 4] або [4, с. 7; 6, с. 18–21].
 15. Бібліографічні посилання подаються після висновків. Оформляти відповідно до стандартних вимог (зразок див. нижче). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку. Якщо в посиланні на електронний ресурс відсутня вказівка на автора статті, то такі посилання розташовуються після всіх інших посилань.  У разі необхідності посилання на джерела фактичного матеріалу оформляються окремим списком через один рядок після бібліографічних посилань і у тексті подаються у круглих дужках: (2, с. 53) або (4, с. 78; 1, с. 244).

Зразок оформлення:

Бібліографічні посилання

1.        Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

2.        Кононенко В. І. Українська народна фраземіка : трансформація образу / В. І. Кононенко // Мовознавство. – 1993. –  № 5. – С. 21–27.

Джерела фактичного матеріалу

1.        Бурлаков С. Р. Вибране / С. Р. Бурлаков. – К. : Дніпро. – 1988. – 280 с.

    2.        Дружко М. О. Сонячна соната : поезії / М. О. Дружко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст. – 2001. – 48 с.

 

Контакти:

Відповідальний секретар:

Голікова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, директор Центру історії та розвитку української мови;

Корольова Валерія Володимирівна – технічний секретар журналу «Український смисл», кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Запитання на e-mail: ukr.smysl@ukr.net або за телефонами: (056) 374-98-76 – Центр історії та розвитку української мови; 067-851-19-61, 099-798-33-97 – Корольова Валерія Володимирівна.

 

Реквізити для зарахування коштів

Гроші за публікацію перераховувати на картку Приватбанку 5168757221388103 Корольовій Валерії Володимирівні (прохання повідомити про факт надходження коштів). 

                                  

 

З повагою редколегія.

 

 

 

 

 

 

 




Видавець: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.